MATERIAŁY DO KAMPANII

5. Pakiet dla ambasadorów [ wróć do spisu ]

W pakiecie dla ambasadorów znajdziecie Państwo wydawnictwa dotyczące problematyki krzywdzenia dzieci (książki, broszury, plakaty), oraz film przygotowany specjalnie na potrzeby kampanii. Poniżej zamieściliśmy krótką charakterystykę przekazywanych Państwu materiałów. Mamy nadzieję, że okażą się one przydatne zarówno podczas debat, jak i później w pracy na rzecz poprawy sytuacji dzieci krzywdzonych w Państwa środowisku lokalnym.


5.1 Jak organizować lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym [ wróć do spisu ]

red. Monika Sajkowska

Poradnik dla gminnych komisji , przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych osób zainteresowanych tworzeniem lokalnego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym.

Poradnik składa się z czterech głównych części.

Część I przedstawia założenia funkcjonowania lokalnego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom oraz fazy dochodzenia do systemowej pracy na rzecz takich dzieci na terenie gminy, dzielnicy bądź miasta.

Część II prezentuje doświadczenia związane z pracą fundacyjnej placówki - Centrum Dziecka i Rodziny. Koncentruje się głównie na konkretnych metodach pracy z dziećmi krzywdzonym i ich rodzinami oraz sposobach interwencji podejmowanych przez pracowników Centrum oraz współpracujących z nimi w ramach lokalnego systemu pomocy pracowników innych instytucji z terenu dzielnicy.

Część III zawiera konspekty szkoleń adresowanych do profesjonalistów współpracujących w procesie pomocy dziecku krzywdzonemu.

Części IV poradnika opisuje zasady opracowania monografii terenu działania charakteryzującej daną gminę lub miasto ze względu na problem krzywdzenia dzieci.

5.2 Jak rozwiązywać problemy społecznych lokalnych [ wróć do spisu ]

red. Barbara Jakubowska, Magdalena Koryza-Olszańska, Małgorzata Płócińska

Poradnik przygotowany w ramach programu Dem Net przez zespół Fundacji Bene Vobis. Adresowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, władz samorządowych i wszystkich tych , którzy widzą konieczność zmian społecznych w swoim środowisku. Mówi o sposobach organizowania się i działania w zespole zadaniowym, o tworzeniu projektów odpowiednich do potrzeb społeczności lokalnej.

Poradnik odpowiada na pytania:
     Jak tworzyć zespół zadaniowy
     Jak ocenić potrzeby i problemy społeczności lokalnej w pierwszym etapie tworzenia projektów
     Jak współpracować i rozwiązywać problemy w zespole
     Jak wyposażyć zespół w wiedzę i narzędzia potrzebne do realizacji projektu w środowisku lokalnym

5.3 O przemocy domowej [ wróć do spisu ]

Jerzy Mellibruda, Renata Durda, Hanna Dorota Sasal

Poradnik adresowany do lekarzy pediatrów. Składa się z 3 części:
Część pierwsza stanowi wprowadzenie w problematykę przemocy domowej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska przemocy dorosłych wobec dzieci.

Część druga zawiera informacje dotyczące rozpoznawania objawów poszczególnych form krzywdzenia dzieci, oraz wskazówki dla lekarzy, którzy diagnozują w swojej pracy zawodowej przypadki dzieci krzywdzonych.

Część trzecia charakteryzuje zadania polskich instytucji i służb społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5.4 O przemocy domowej [ wróć do spisu ]

Alina Margolis

Książka ta adresowana jest przede wszystkim do lekarzy i pielęgniarek pediatrycznych. Zawiera przegląd najczęściej spotykanych form maltretowania fizycznego, zagadnienia diagnostyki różnicowej, oraz liczne zdjęcia i rentgenogramy ilustrujące urazy będące efektem przemocy fizycznej.

5.5 O nadużyciach seksualnych wobec dzieci [ wróć do spisu ]

Alicja Pacewicz

Broszura dotycząca nadużyć seksualnych wobec dzieci. Autorka charakteryzuje w niej zjawisko krzywdzenia dzieci, omawia symptomatologię, diagnozę, formy terapii dzieci i kwestie prawne związane z tą formą krzywdzenia dzieci.

5.6 Dziecko pod parasolem prawa [ wróć do spisu ]

Jolanta Zmarzlik, Emilia Piwnik

Poradnik dla profesjonalistów pracujących z dziećmi krzywdzonymi. Autorki charakteryzują w nim podstawowe akty prawne związane z problemem krzywdzenia dzieci, możliwości interwencji, oraz kwestie związane z postępowaniem sądowym w sprawach o ochronę dóbr dziecka. Poradnik zawiera też wzory pism procesowych.

5.7 Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików [ wróć do spisu ]

Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden

Poradnik dla pedagogów, wychowawców i pracowników placówek opieki nad dziećmi. Książka, która zwraca uwagę profesjonalistów na problemy i potrzeby dzieci dorastających w rodzinach alkoholowych. Są one rozpatrywane w kontekście najważniejszego dla nich systemu - systemu rodzinnego. Autorzy badają wpływ alkoholu na cztery główne aspekty życia rodzinnego: tożsamość, problem granic, zaspokajanie potrzeb psychicznych oraz tworzenie rodzinnego klimatu emocjonalnego. Odwołują się przy tym do szerszej perspektywy socjotechnicznej, analizując postawy i przekonania Amerykanów na temat używania i nadużywania alkoholu i jego wpływu na dzieci.

5.8 Nigdy nie potrząsaj dzieckiem / ostrożnie, dziecko [ wróć do spisu ]

Plakat przestrzegający przed potrząsaniem małym dzieckiem i ulotka dotycząca syndromu dziecka potrząsanego.

5.9 Apel Twojego dziecka [ wróć do spisu ]

Plakat adresowany do rodziców, który przestrzega przed często popełnianymi błędami wychowawczymi

5.10 Film [ wróć do spisu ]

Film przygotowany dla potrzeb kampanii charakteryzuje zjawisko krzywdzenia dzieci, prezentuje casusy dzieci krzywdzonych i wypowiedzi profesjonalistów (psychologa, lekarza, pracownika socjalnego, policjanta, i nauczyciela) dotyczące różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci. Z wypowiedzi specjalistów wynika potrzeba współpracy wszystkich służb w procesie pomocy dzieciom krzywdzonym.

5.11 Ulotka "Dzieciństwo bez przemocy" [ wróć do spisu ]

Ulotka informacyjna o kampanii "Dzieciństwo bez przemocy", która stanowi jednocześnie zaproszenie do koalicji organizacji i instytucji wspierających to przedsięwzięcie.
Pozwala zapoznać się z założeniami kampanii jej adresatami, celami i nurtami. Ostatnia strona ulotki to deklaracja przystąpienia do koalicji wraz z listą możliwych do podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.

Ulotkę można ściągnąć klikając na obrazek (format pdf - 783 kB)

5.12 Ulotka "Mama i Tata - Nasz Dom" [ wróć do spisu ]

Ulotka adresowana do rodziców. Zwraca uwagę na sytuacje i słowa, które mogą być krzywdzące i raniące dla dziecka.
Ulotka pobudza do refleksji i zastanowienia czy moje dziecko jest szczęśliwe i czy nie jestem, nieraz nieświadomie, sprawcą jego cierpienia.

Ulotkę można ściągnąć klikając na obrazek (format pdf - 221 kB)

5.13 Ulotka "Dziecko a przemoc w rodzinie" [ wróć do spisu ]

Jest to ulotka zawierająca informacje dotyczące sytuacji dziecka w rodzinie, w której dochodzi do przemocy.
Opisane są tu sygnały mogące świadczyć o tym, iż dziecko jest ofiarą bądź świadkiem przemocy w swoim domu rodzinnym, a także, co należy uczynić aby takiemu dziecku pomóc.

Ulotkę można ściągnąć klikając na obrazek (format pdf - 672 kB)
Copyright 2001 by Biuro Kampanii "Dzieciństwo bez przemocy"

Design by INTERNET SERVICES